Driftsplan

Driftsplan for Xxxxxx vassdraget 

Forord

Innledning

Mål

Visjon

Formål – langsiktig generelle mål

Resultatmål – konkret kortsiktige mål i planperioden

Status – beskrivelse av planområdet

Beliggenhet 

Nedbørsfelt 

Inngrep/reguleringer i området

Lakseførende strekning i vassdraget og oppvandringsforhold 

Oppvekstområder

Gyte-/yngleområder

Viltbiotoper

Vannkvalitet og vannføring i vassdraget

Inngrep i vann/vassdrag

Forsterkende tiltak

Forurensing

Forhold i området og langs vassdraget

Klima 

Topografi 

Geologiske forhold

Arealbruk

Tilgjengelig viltbeite

Påkjørsler/sykdommer

Bestandsutvikling 

Fisk

Småvilt

Storvilt

Rovdyr

Tellinger/prøvefiske

Sterke og svake sider

Muligheter og trusler

Delplan biologi

Fiskekultur/jaktkultur

Plan for å forebygge spredning av sykdom, parasitter og nye arter

Beskatningsforslag/avskytingsplan

Biotopfremmende tiltak

Fiskeregler/jaktregler

Overvåking og rapportering 

Sykdomsbekjempelse – forebyggende arbeid

Delplan næring

Rettighets- og eiendomsforhold

Organisering, drift og forvaltning

Kvoter

Jaktfelt/fiskesoner

Utnytting, utleie, kortsalg

Bag-limit

Fredningsområder

Oppsyn

Utmarksnæring, turisme

Tilrettelegging

Markedsføring

Delplan økonomi

Investeringsbudsjett (evt. eget vedlegg)

Finansieringsbudsjett (evt. eget vedlegg)

Driftsbudsjett (evt. eget vedlegg)

Vedlegg (legges til som egne dokumenter):

Avtaler

Statusbeskrivelser  

Vurderinger

Dokumentasjon 

Jakt/fiskeregler

Statistikk – bestandsforhold, fangststatistikk 

Kart

Vedtekter

en_USEnglish