Fiskekort og driftsplanlegging

Fiskekortløsning med rapportering til Statens naturoppsyn ligger i Fishrecord. Fishrecord er også tilgjengelig som nettløsning.

I vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrom laksefisk plikter fiskerettighetshaverne å gå sammen om felles forvaltning, jfr. lakse- og innlandsfiskloven § 25 annet ledd. Kravet gjelder for vassdrag som har et fastsatt gytebestandsmål på mer enn 100 kilo hunnfisk, jfr. Forskrift 25. juni 2013 nr. 761 om obligatorisk organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk (forskriften) § 2 annet ledd. Kravet om felles forvaltning innebærer at det skal etableres et forvaltningsteam som omfatter alle fiskerettshavere knyttet til den anadrome strekningen av elva, etter en nærmere definert prosess.

Det kan åpnes for fiske ved å etablere / revitalisere et lokalt forvaltningsorgan der dette har vært fraværende / fungert dårlig.

Les: Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrom laksefisk fra 2021. Veileder i utarbeidelse av forskrift om fiske.

.

.

nb_NONorwegian