Kjøpsbetingelser

v3-2022-04-02 

1. Standard salgsbetingelser hos Frifugl AS for salg til bedrifter

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester fra Frifugl AS til bedrifter. Salgsbetingelsene, sammen med ordren bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør det overordnede kontraktsgrunnlaget (Avtalen) for kjøpet. Ordrebekreftelsen/avtalen inngås på norsk, og arkiveres hos Frifugl AS. Vilkårene nummereres fortløpende ved endringer.

For å kunne handle hos Frifugl AS må bedriften være registrert som kunde hos oss. Påmelding kan gjøres muntlig hos oss der vi legger inn opplysninger i vårt kunderegister, eller via skjema på www.frifugl.no, www.fishmemo.com, www.fishrecord.no eller www.frifugl.net. Næringskjøp er regulert i Markedsføringslovenpersonopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp.

2. Avtalepartene

Selger er Frifugl AS
Holmen 90
9147 BIRTAVARRE
E-post
Org.nr. ; 925 331 333 MVA, heretter kalt; «vi», «oss», «selger» eller «selger». Kjøper er en næringsdrivende som legger inn bestillingen og inngår avtalen, og omtales heretter som «deg», «din», «kjøper» eller «kjøper».

3. Pris

Alle priser er oppgitt eks mva. Totalkostnaden inkludert mva for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle kostnader knyttet til kjøpet som etableringskostnad og månedslisens for drift. Prisene som gjelder for Avtalen er de som er angitt av Frifugl AS på bestillingstidspunktet, og som fremgår av ordrebekreftelsen kunden mottar etter bestilling. Deretter justeres prisen etter denne avtalen årlig fra 1. januar. Se siste faktura for ytterligere informasjon om gjeldende priser for avtalte tjenester. Alle priser kan justeres årlig.

4. Inngåelse av avtale

Bestillingen deres er bindende når vi har mottatt bestillingen; i en signert kontrakt, i en e-post fra kunden, eller i en bestilling fra kunden ved at kunden har ringt inn en bestilling til oss. Alle bestillinger bekreftes med en ordrebekreftelse. Vi er også bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som tilbys av oss på www.frifugl.no, www.fishmemo.com, www.fishrecord.no, www.frifugl.net, i vår markedsføring eller i noe annet. måte. Når kunden har registrert seg som kunde, og vi mottar bestillingen deres, bekreftes bestillingen. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell elektronisk betaling sendes til registrert e-postadresse. Les ordrebekreftelsen nøye når den mottas, og sjekk om ordrebekreftelsen er i samsvar med ordren.

Alle avtaler har en løpetid på 12 måneder. Alle abonnementer løper til kunden sier opp tjenesten. Alle abonnementer er automatisk fornyet i ytterligere 12 måneder dersom tjenesten ikke sies opp. Avtalen om drift av tjenesten/nettstedet har tre måneders oppsigelsesfrist etter at den er etablert. Alle avtaler skal sies opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse betyr at avtalen må sies opp av kunden:

  • sender en e-post med informasjon om kundenavn og indikasjon på hvilke tjenester som avsluttes.

5. Betalinger

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom elektronisk betaling eller faktura. Faktura for etablering og drift utstedes ved bestilling og forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Faktura for drift sendes ut 4 ganger i året (for 3 måneder av gangen). Frifugl AS forbeholder seg retten til å la andre virksomheter håndtere fakturering og annen økonomisk oppfølging for kunden.

Ved manglende betaling vil kravet etter forhåndsvarsel sendes til inkasso. Ved forsinket betaling påløper det renter iht forsinkelsesrenteloven. Dersom det må gjøres påminnelse, påløper et gebyr.

6. Levering

Levering av tjenesten skjer elektronisk eller på den måte som er angitt på ordrebekreftelsen.

7. Undersøkelse

Etter at leveransen er mottatt bør du, så snart du har mulighet, sjekke om leveransen er i henhold til ordrebekreftelsen, om leveransen har feil eller mangler, i tråd med punkt 6.

8. Rettigheter ved feil eller mangler

Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom tjenesten har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen. Feilen må være tilstede når du mottar tjenesten.

Melding om feil og mangler i tjenesten kan formidles til oss muntlig eller skriftlig. Av bevismessige årsaker anbefaler vi at klagen sendes til oss skriftlig. Vi vil bekrefte mottak av alle klager skriftlig, og vi vil umiddelbart foreta feilsøking og feilretting.

Avtalen inkluderer ikke internettilgang, dvs. det abonnementet som trengs for å kunne logge seg på internett lokalt. Avtalen omhandler heller ikke lokale konfigurasjoner av kundens nettverk, maskiner eller lignende ting som kan være nødvendig for at bestilte tjenester skal fungere.

9. Forsinkelse og manglende levering

Dersom leveringen av tjenesten blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så snart vi vet om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan finne sted. Avhengig av tjenestens art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Ved krav om mislighold bør meldingen være skriftlig (for eksempel e-post) av bevismessige årsaker.

Retur av våre tjenester aksepteres ikke, da Frifugl AS initierer og publiserer/produserer tjenesten ved bestilling (Avtalen).

10. Personvern

Vi behandler i utgangspunktet kun selskapsinformasjon som er gitt oss, og som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deres selskap. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for selger for å gjennomføre avtalen med kjøper, eller i lovpålagte tilfeller. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

I tilfeller hvor vi behandler selskapsopplysninger som også inneholder personopplysninger, og som brukes til andre formål, for eksempel til å sende informasjon om tilbud etc., gjøres dette kun når vedkommende har samtykket til det. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid ha tilgang, mulighet til å rette uriktige opplysninger, få sperret eller slettet. Kontakt er via e-post. Se også vår personvernerklæring.

11. Heving og heving av kjøpet

Kjøper vil få stengt tjenesten spesifisert i kontrakten dersom betaling av avtalt månedslisens ikke finner sted (da pengene har blitt tilgjengelig på Frifugl AS sin konto) innen 7 dager etter forfall , med mindre avtale om dette er inngått på forhånd. Kunden som får stengt tjenestene på grunn av manglende betaling vil måtte betale hele det avtalte beløpet og kunden vil følgelig ikke bli kreditert for den tiden tjenesten har vært stengt på grunn av manglende betaling. Tjenesten kan gjenåpnes når betaling er utført.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan fortsatt ikke angre dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom selger setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet Ved brudd på Frifugl AS sine salgsvilkår forbeholder selger seg retten til å stenge kundens tjenester. Før stengingen iverksettes mottar kunden et skriftlig varsel med begrunnelse for varselet, med mulighet for å kommentere forholdet og rette det innen en viss frist.

12. Tvister

Partene skal bestrebe seg på å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom saken ikke løses i minnelighet, avtales Nord-Troms tingrett som verneting.

nb_NONorwegian